Kategorie

Producenci

Nazwa przedsiębiorstwa: PHU Agat Barbara Góra, NIP 661-000-10-76,
Adres przedsiębiorstwa: ul. Tylna 1/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Adres składania reklamacji: ul. Tylna 1/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski lub rowery@ostrowiec.info

Opis procedury reklamacyjnej:

   Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem rowery@ostrowiec.info, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  •  imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 
  •  datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
  •  przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 
  •  wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 

   Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności (koszt produktu oraz przesyłki ze sklepu do Konsumenta). Kupujący ponosi koszty odesłania zwracanego towaru do Sprzedawcy. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Towar nie może nosić śladów użytkowania. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Aby odstąpić od umowy zawartej w Sklepie internetowym, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: rowery@ostrowiec.info. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres: ul. Tylna 1/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Miejscowość………………………………..data……………………………….

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Dane Konsumenta:

Imię: ………...…………………………….……………................

Nazwisko: ......………………………………………….…………….

Ulica: ……………...…………………………………..…..............

Miejscowość: ……..……..………..………………..….:…….. .

Kod: …………………....….……………………………..............

Telefon: …....……………………………………………….…….….

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Ja ……………………………………………………………………………………. zam…………………………………………………………. ……………………………………………………………… niniejszym zgodnie z art. 27 ustawy

o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, odstępuję od umowy sprzedaży zawartej dnia ………………………………………….

Nr. zamówienia:……………………… następującej rzeczy:

Nazwa…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ilość ……………

Opis towaru ……………………………………………………………………………………..…........................... ……………………………………………….................................................................................................................…..................................................................................................................

Odstępuję także od umów dodatkowych umowy kredytu z dnia………………………................

Zwracam w/w rzecz/rzeczy wraz z: kartą gwarancyjna, instrukcją obsługi.

Proszę o zwrot kwoty: ……………………………………………..zł. (słownie:………………………………………………………………………………………………………….)

Przelewem na konto bankowe o nr: ……………………………………….....................................…………………………………………………………....................................................................

…………………………………………………………

Podpis Konsumenta   

 

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.